DECYZJE PODATKOWE WYDAWANE PRZEZ ORGAN PODATKOWY II INSTANCJI

MARTA WEŁNIAK

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]W pracy omówiono rodzaje decyzji podatkowych stanowiących przykład decyzji administracyjnych. Podkreślono, że decyzje są aktami wyboru miedzy różnymi alternatywami rozwiązaniami i stanowią instrument sterowania procesami społeczno-gospodarczymi. Stanowią oświadczenie woli organu administracji stosującego normy prawa materialnego i w nieznacznym stopniu normy prawa procesowego. Przepisy prawa materialnego w różnych sytuacjach są dostateczną podstawą obowiązków i praw jednostki. Dowiedziono, że aby jednostka odpowiednio mogła korzystać z tych praw i obowiązków muszą zostać powołane odpowiednie organy administracji publicznej. Decyzje podatkowe rozstrzygają w sprawie określonych interesów, związanych z materialnymi uprawnieniami i obowiązkami podatnika oraz dotyczą zobowiązania podatkowego, którego celem jest ustalenie innych uprawnień i obowiązków niż wymiar zobowiązania. Szczegółowo przedstawiono rodzaje decyzji podatkowych, wydawane w polskich organach podatkowych.

The work discusses the types of tax decisions which are an example of administrative decisions. Emphasized that decisions are acts of choice between different alternative solutions and constitute the steering (control) instrument for socio-economic processes. They constitute a statement of the will of the Administration body in applying the standards of material law and, at slight degree, the standards of process law. The rules of material law in various situations are a sufficient basis for the obligations and rights of the individual. Proven that for an individual to appropriately benefit from these rights and obligations, adequate bodies of the public administration have to be established. Tax decisions decide on specific interests, related to the material rights and obligations of the taxpayer and relate to tax liability, which aims to establish other rights and obligations than the dimension of the commitment. In detail kinds of tax decisions, given at Polish tax bodies were described. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
decyzje podatkowe, administracja publiczna, podatek; tax decisions, the public administration, tax
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]