MECHANIZM KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY I JEJ ZASTOSOWANIE

ANDRZEJ FALISZEK

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Kryzys finansowy, zapoczątkowany w 2007 r. na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku, doprowadził do istotnych zaburzeń i niepewności w globalnym systemie finansowym. Za źródło obecnych problemów można uznać podejmowanie zbyt dużego ryzyka, związanego z trwałym obniżeniem stóp procentowych i dążeniem inwestorów do maksymalizacji zysków.

The financial crisis that started in 2007. On the US mortgage market at increased risk, led to a significant disturbance and uncertainty in the global financial system. As the source of the current problems can be taking too much risk associated with permanent reduction of interest rates and the desire of investors to maximize profits. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
kryzys finansowy, kredyt hipoteczny, inwestor, ryzyko; financial crisis, mortgag, inwestor, risk
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]