AKTUALNE ZAGROŻENIA SANITARNE I EPIDEMIOLOGICZNE W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Karol Brachowski

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]W niniejszej pracy starałem się fragmentarycznie przedstawić zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem systemy ochrony zdrowia – które są częścią składową infrastruktury krytycznej. Wagę tego zagadnienia podkreślają nowe formy ataków terrorystycznych oraz nowoczesny model prowadzenia wojny, polegający na precyzyjnym niszczeniu elementów, od których uzależnione jest sprawne funkcjonowanie państwa. Celem pracy było zwrócenie uwagi na aktualne zagrożenia sanitarne i epidemiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Europy Środkowej.

In this work I have tried to present issues associated with organization and functioning of the health security systems, which are components of the critical infrastructure. Importance of this issue is emphasized within new forms of terroristic attacks and modern model of conducting war, based on precise destroying of these elements, on which depends effective functioning of state. The objective of this paper was to draw attention to actual sanitary and epidemic risks, especially in the region of the Middle Europe. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Infrastruktura krytyczna, system ochrony zdrowia, zagrożenia; Critical infrastructure, health protection system, threats
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]