FUNKCJA KONTROLNA ADMINISTRACJI CELNEJ

Bogusław Płonka


Administracje celne krajów członkowskich Unii Europejskiej tylko w niewielkim stopniu pełnią współcześnie funkcję dostarczyciela dochodów budżetowych. Ich podstawowym zadaniem stało się zatem zapewnianie ochrony i bezpieczeństwa wspólnego obszaru celnego. Intensyfikacja wymiany handlowej w skali globalnej niesie ze sobą także szereg zagrożeń naruszania przepisów o charakterze niefiskalnym. W konsekwencji, w działalności służb celnych państw członkowskich UE notuje się wzrost znaczenia problematyki kontroli.

The customs administrations of the Member States of the European Union only to a small extent, serve the function of modern provider of budget revenues. Their primary task was therefore to provide protection and safety of a single customs. Intensification of trade on a global scale brings with it a number of risks violating rules of a non-fiscal. Consequently, in the customs activities of EU Member States there has been a rise in the importance of the issue of control.Keywords
Kontrola celna, administracja, Unia Europejska, Światowa Organizacja Handlu; Customs control, admoinistration, European Union, The World Trade Organization