GŁÓWNE RODZAJE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Anna Marczyk

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Przestępczość zorganizowana jest istotnym problemem współczesnego świata, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i demokracji. W przekazach medialnych można usłyszeć o kategorii przestępstw nazywanych zorganizowanymi, co w polskich realiach nie jest problemem nowym. Jest bardzo ważny nie tylko z punktu widzenia jego znaczenia społecznego, ale także dlatego, że dotyczy wiarygodności organów państwa i potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie owego zjawiska i wskazanie jego głównych rodzajów.

Organized crime is an important problem of contemporary world and poses danger to security and democracy. In media’s transmissions we can hear of categories of crimes referred to as organized, which in Poland isn’t a new problem. It is important not only for its social meaning, but also because it concerns credibility of state authorities and the need of providing internal security of the state. The objective of this paper is to characterize this phenomenon and indicate its main genres.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Przestępczość zorganizowana, bezpieczeństwo, prawo międzynarodowe; Organized crime, security, international law
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]