PROLEGOMENA DO BADAŃ NAD KULTURĄ BEZPIECZEŃSTWA

Juliusz Piwowarski

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Security is based on consolidated values that operates in three dimensions. These are for a defined, personal entity or entity that is a specific social collectivity: mental dimension (spiritual and psychosocial), legal and organizational, and mental. A phenomenon, which has the most pluralistic structure, hence adequate to attributes (transdisciplinarity, interdisciplinarity) of the discipline of security studies is security culture. The phenomenon itself, which is described within the term security, is identified depending on the context as one of following concepts: state without danger, value, development process, development function, and finally – as specific social construct.

Bezpieczeństwo opiera się na utrwalonych wartościach, które realizują się w trzech wymiarach. Są to, dla określonego, osobowego lub stanowiącego określoną zbiorowość społeczną podmiotu, wymiar mentalny (duchowy i psychospołeczny), wymiar organizacyjno-prawny oraz wymiar materialny. Fenomenem o najbardziej pluralistycznej strukturze, a więc odpowiadającym atrybutom (transdyscyplinarność, interdyscyplinarność) dyscypliny nauk o bezpieczeństwie jest kultura bezpieczeństwa. Samo natomiast zjawisko określone terminem bezpieczeństwo jest identyfikowane w zależności od kontekstu jako jedno z następujących pojęć: stan bez zagrożeń, wartość, proces rozwoju, funkcja rozwoju, a wreszcie – jako określony konstrukt społeczny. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
safety culture, security, multidimensionality of security; kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, wielowymiarowość kultury bezpieczeństwa
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]