STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI PO 1989 r.

Daniel Piotrowski

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Niniejsza praca zawiera opis funkcjonowania, działania i realizowania przez Milicję Obywatelską, a późniejszą Policję zadań jakie zostały im powierzone podczas wykonywania swych obowiązków służbowych. Został przedstawiony podział struktury organizacyjnej i omówiony zakres zadań i obowiązków przełożonych sprawujących władze na wyznaczonych stanowiskach. W pracy możemy się doszukać informacji o poszczególnych jednostkach, które w okresie PRL-u stanowiły służby bezpieczeństwa publicznego, a które po nowelizacji ustawy o Policji zostały poszerzone o nowe wydziały i jednostki policji. Praca daje możliwość zapoznania się z wytycznymi odnośnie pracy w Policji i jej służby wobec społeczeństwa.

This thesis describes the functioning and the implementation of activities which have been entrusted to the Citizens’ Militia, latter police, while performing their duties. In this work there is also presented the division of organizational structure and discussed the range of tasks and duties of superiors who exercise authority on designated positions. The thesis contains information about individual units who in the period of Polish People’s Republic constituted the public security service which has been extended to the new departments and units of the police after the amendments to the bill about police. The thesis also enables to learn about the directives regarding the work of the police and its services to the public. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Milicja Obywatelska, PRL, policja; Citizens’ Militia, Polish People Republic, Police
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]