ZRÓWNOWAŻONA KOMPETENCJA JĘZYKOWA
JAKO WARUNEK SKUTECZNEJ NEGOCJACJI

Radosława Rodasik, Patrycja Węglarz


Świat współczesny przesycony jest środkami masowego przekazu i kulturą ukierunkowaną na szybką informację. Jednocześnie jesteśmy świadomi naszego „aktorstwa” i naszej ciągłej „gry” z otaczającą nas publicznością, która nieustannie dokonuje oceny naszej osoby. Życie publiczne warunkuje u nas zachowanie różniące się od tego, jakie jest ono w naszym życiu prywatnym, domowym. Dlatego też większość sytuacji komunikacyjnych ma charakter negocjacji, ponieważ staramy się przekonywać naszych rozmówców i wpływać na ich decyzje i opinie w krótkim czasie.


Keywords
komunikacja, kompetencja, gra