EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKACJI W STRUKTURACH ADMINISTRACYJNYCH

TADEUSZ GRABOWSKI

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Komunikacja ma wpływ na życie codzienne, jest procesem organizowania wiadomości, w celu uzgodnienia znaczenia. Komunikujemy się w celu wspólnego zrozumienia ludzi, wydarzeń lub sytuacji. Gdy ujmiemy komunikację jako perswazję, naszym celem jest nakłonienie innych ludzi, na przyjęcie naszego punktu widzenia, lub żeby wykonali pożądane przez nas czynności. Komunikujemy się by ułatwić koordynację między ludźmi żyjącymi w jakiejś społeczności. Komunikacja jest przekazem informacji prowadzących do ustalenia wspólnych znaczeń, kontrolowania ludzi, wykonywania ważnych zadań, budowanie silnych związków. Komunikacja kształtuje nasz świat społeczny.

Communication has an impact on daily life is a process of organizing messages, in order to agree on the meaning. We communicate to a common understanding of people, events or situations. When communication is interpreted as persuasion, our goal is to persuade other people to adopt our point of view, or that we have done a desired action. We communicate to facilitate coordination between people living in some communities. Communication is the transfer of information leading to the establishment of common meanings, control people, an important task, building strong relationships. Communication shapes our social world. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
komunikacja, administracja, perswazja, zrozumienie; communication, administration, persuasion, understanding
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]