GMINA SAMORZĄDOWA CHARSZNICA

MARCIN PACZYŃSKI

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Samorząd terytorialny jest podstawą podziału administracyjnego w Polsce. Obecny podział obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku, kiedy to kraj został podzielony na 16 województw, 379 powiatów i 2479 gmin. To właśnie gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. W niej skupia się podstawowe życie samorządowe. Gmina jest potrzebna ponieważ, wspólnoty mieszkańców małego terytorium najlepiej wiedzą jakie są problemy i potrzeby na danym terytorium. Administracja rządowa przekazuje cześć kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego, aby te w jej imieniu wykonywały zdania własne i zlecone. Zadania własne są finansowane ze środków własnych gminy, natomiast za każdym idącym zadaniem zleconym muszą iść środki z budżetu państwa na jego realizacje. W gminie wyróżniamy organ wykonawczy, którym jest wójt oraz organ uchwałodawczy i jednocześnie kontrolny jakim jest rada gminy. Gmina prowadzi działania w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. W tym celu może tworzyć jednostki pomocnicze oraz organizacyjne w celu realizacji tych zadań. Ważnym aspektem jest również fakt możliwości prowadzenia współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego co przyczynia się do poprawienia jakości życia w danej gminie. Obowiązkiem każdego mieszkańca jest godnie reprezentować swoją gminę.

Local autonomy is the basis of the administration division of in Poland. Current division has been working since 1St January 1999. The country has been divided into 16 provinces, 379 administrative districts and 2479 communes. This is the communes is the basic administrative unit. This is where local, autonomous life gathers. Such a division is necessary because groups of inhabitants of particular area have the best knowledge of the problems that appear on the area. The government administration give part of the competence to the administration of communes to enable them to conduct both their own initiatives and tasks that have been given to them by higher authorities. The local initiations are financed by the communes whereas the rest of the tasks are financed by the national budget. In the communes there is an executive organ, which is represented by the monitor and legislative one represented by communes council. The communes conducts the initiatives to come across communes needs of inhabitants. To do so it can four some extra units or organization. Au important aspect is also the fact that there is a possibility to establish the collaboration with other administrative improves the quality of life in particular communes. H’s a duty of each inhabitant to represent his communes in a proper way. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
samorząd terytorialny, gmina, administracja, inicjatywy lokalne; Local autonomy, commune, administrative, local initiations
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]