STAN PRAWNY WYKROCZEŃ PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU KOMUNIKACYJNEMU ORAZ PRZECIWKO MIENIU PRZED NOWELIZACJĄ

PIOTR MAJEWSKI

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]W pracy przedstawiono zmiany jakie zaszły w zakresie penalizacji wykroczeń w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Porównano zmiany jakie zaszły w kodeksie wykroczeń po 9 listopada 2013 roku. W pracy wykorzystano publikacje W. Wróbla „ Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym”, T. Bojarskiego „Polskie prawo wykroczeń” oraz Komentarz do kodeksu wykroczeń T. Grzegorczyka. Wskazano na różnice zarówno w zakresie odpowiedzialności przed 9. listopada 2013 roku oraz tej dacie.

The paper presents the changes that have occurred in the field of criminalization of offenses as a result of enactment of the Act of 27 September 2013 amending the Act – Code of Criminal Procedure and other laws. We compared the changes that have taken place the Code offenses after 9 November 2013. The study was based publications W. Wróbel “Changing the normative and the principle of intertemporal criminal law”, T. Bojarski “Polish law offenses” and commentary to the Code offenses T. Grzegorczyk. The differences both in terms of responsibility before November 9, 2013 the year and the date. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
wykroczenie, przestępstwo, penalizacja, kradzież, stan wskazujący, zmiana ustawy; offense, crime, criminalization, theft, condition indicating, amendment to the Act
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]