Indeksacja

Kwartalnik Security, Economy and Law jest indeksowany przez następujące instytucje parametryzacyjne i naukowe bazy danych:
 

Index Copernicus International: ICV 67,73

BazHum

CEJSH

CEEOL