Abstrakt

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI PO 1989 r.

Daniel Piotrowski

Niniejsza praca zawiera opis funkcjonowania, działania i realizowania przez Milicję Obywatelską, a późniejszą Policję zadań jakie zostały im powierzone podczas wykonywania swych obowiązków służbowych. Został przedstawiony podział struktury organizacyjnej i omówiony zakres zadań i obowiązków przełożonych sprawujących władze na wyznaczonych stanowiskach. W pracy możemy się doszukać informacji o poszczególnych jednostkach, które w okresie PRL-u stanowiły służby bezpieczeństwa publicznego, a które po nowelizacji ustawy o Policji zostały poszerzone o nowe wydziały i jednostki policji. Praca daje możliwość zapoznania się z wytycznymi odnośnie pracy w Policji i jej służby wobec społeczeństwa.

Abstract

This thesis describes the functioning and the implementation of activities which have been entrusted to the Citizens' Militia, latter police, while performing their duties. In this work there is also presented the division of organizational structure and discussed the range of tasks and duties of superiors who exercise authority on designated positions. The thesis contains information about individual units who in the period of Polish People’s Republic constituted the public security service which has been extended to the new departments and units of the police after the amendments to the bill about police. The thesis also enables to learn about the directives regarding the work of the police and its services to the public.

Słowa kluczowe

Milicja Obywatelska, PRL, policja

Keywords

Citizens’ Militia, Polish People Republic, Police


1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI

W 1989 roku w Polsce, jak również w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, nastąpiły zmiany gospodarcze i polityczno – ustrojowe. Z jednej strony dokonywały się zmiany na wolnym rynku i w przedsiębiorczości prywatnej, z drugiej następowała pełna demokratyzacja systemów ustrojowych. Reformy objęły swym działaniem również instytucje chroniące porządek publiczny i bezpieczeństwo. Przyczyniły się do zmian w resorcie spraw wewnętrznych, które miały wpływ na opinię publiczną.

Z dniem 6 kwietnia 1990 w życie weszła ustawa o Policji, na podstawie, której utworzono Policję, „jako umundurowaną i uzbrojoną formację przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”27.

Założeniem twórców ustawy było uporządkowanie i uregulowanie spraw Policji i policjantów w sposób kompleksowy. Porządek ten składał się z dwóch części. Pierwsza miała charakter ogólny i obejmowała organizację Policji, na drugą składają się przepisy o charakterze pragmatycznym.

Centralnym organem sprawującym władzę administracyjną jest Komendant Główny Policji, którego mianuje i odwołuje premier na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Politycznego Komitetu Doradczego28. To Komendant Główny Policji określa zadania, do których należą:

Ustawa stanowiła, że Minister Spraw Wewnętrznych wykonywał swoje obowiązki poprzez Służbę Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską oraz podległe jednostki wojskowe i straż pożarną. Opiniowała również , że funkcjonariusze SB i MO w celu rozpoznawania i zapobiegania działań, które godziłyby w bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa mogliby podejmować czynności operacyjno–rozpoznawcze, dochodzeniowe – śledcze czy administracyjno–prawne. Funkcjonariusze mogli legitymować osoby lub w inny sposób ustalać ich tożsamość, zatrzymać osoby (w sposób zgodny z przepisami kodeksu postępowania karnego), przeszukiwać osoby, pomieszczenia, dokonać kontroli osobistej, przeglądać zawartość bagaży, sprawdzać ładunek w portach, na dworcach, w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej. W ramach swoich działań mogli także żądać pomocy od kierowników instytucji państwowych, dozorców, administratorów domów, sołtysów, członków MO, jak również od każdego obywatela nagłych wypadkach.

W latach osiemdziesiątych zwiększyły się uprawnienia ORMO, natomiast zmniejszył się stopień konfrontacji militarnej w strefie dziewięciu państw, które pozostawały pod wpływem Związku Radzieckiego. „Solidarność” pozostawała zwarta i nie zamierzała ustąpić. Zaistniała możliwość rozwoju państw w Organizacji Narodów Zjednoczonych, odprężyły się również stosunki Wschód – Zachód. U progu lat dziewięćdziesiątych opracowano nową koncepcję, opierającą się na demokratycznym państwie prawnym. Powstała wolna III Rzeczpospolita.

Bibliografia

Goettela M., Podręcznik policjanta. Status prawny Policji i policjanta, cz. I, Szczytno 1995.

Akty normatywne:

Art.1Dz.U. z dnia 6 kwietnia 1990 r. Art.7 Dz.U. z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Art. 5 U. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych z dnia 6 lipca 2001r.

Art.16 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990r. Art. 17 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietna 1990 r. Art. 58 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietna 1990 r. Art. 27 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia1990 r.

Art. 58 ust. 2 - 3 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990 r. Art. 60 ust.1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990 r. Art. 61 ust. 1- 2 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990 r. Art. 62 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Art. 63 ust. 1- 4 Dz. U. z dnia 6 kwietna 1990 r. Art. 64 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Art. 87 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Art. 134 ust. 1 Dz. U. z dnia 6 kwietnia 1990 r.