ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZECIWDZIAŁANIE TERRORYZMOWI W POLSCE. PREWENCJA ORAZ ZWALCZANIE ZJAWISKA

PAULINA GIŻA

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Niniejsza praca ukazuje terroryzm jako poważne zagrożenie dla spokoju, życia oraz zdrowia ludności. W pracy tej zostały przedstawione instytucje międzynarodowe, tworzące prawo w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi. Praca ukazuje także rozbudowany system prewencji oraz neutralizacji skutków ataków terrorystycznych w Polsce W pracy udowodniono, że do prawidłowego funkcjonowania systemu przeciwdziałania atakom terrorystycznym oraz neutralizacji skutków tychże ataków niezbędna jest dobra, stabilna, niezawodna administracja rządowa.

This publication shows terrorism as a serious threat to peace, life and health of the population. This publications also shows extensive system of prevention and neutralization of terrorist attacks in Poland. It shows the institutional and administrative mechanisms to prevent terrorism. In the publication is proved that for the proper functioning of the system prevention terrorist attacks and neutralize the effects of these attacks need good, stable, reliable government administration. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
terroryzm, prewencja, administracja; terrorism, prevention, administrative
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]