Wkład militarny Polskich Sił Zbrojnych w operację stabilizacyjną „Iracka Wolność”

Patrycja Monika Kamer

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Niniejszy artykuł zawiera konkluzje dotyczące udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji stabilizacyjnej pod nazwą „Iracka Wolność” z 2003 r. Przedstawiona w artykule problematyka jest wielowymiarowa. Celem artykułu jest ukazanie udziału Polski w operacji „Iracka Wolność”, przeciwko któremu opowiadała się większość społeczeństwa polskiego. Metody badawcze pomocne przy napisaniu artykułu to analiza literatury i artykułów zamieszczonych w intrenecie. Główne pytania badawcze, na które odpowiada artykuł, to: Jaki był udział Polski w operacji „Iracka Wolność”? Ilu polskich żołnierzy brało udział w tej misji stabilizacyjnej? Jakie są ramy czasowe trwania operacji stabilizacyjnej? Na jakim terenie miała miejsce operacja? Jak zakończyła się misja stabilizacyjna i jak wpłynął na nią udział Polski? Wyniki rozważań wskazują, iż udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji stabilizacyjnej w Iraku w 2003 roku był bardzo znaczący. Polska pokazała się jako kraj profesjonalnie wyszkolony i przygotowany do udziału w tak trudnych misjach. Poza dobrym wyszkoleniem polski kontyngent był wyposażony w odpowiedni pod względem panujących na tamtym terenie warunków atmosferycznych i geograficznych sprzęt.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
wojna, broń, wojsko, misja, wkład wojskowy
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] 10.24356/SEL/22/3 [/accordion]
[/accordions]