LOBBING W UNII EUROPEJSKIEJ

Wojciech Maliniak

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Lobbing jest pojęciem, nie tylko trudnym do zdefiniowania, ale również do zrozumienia. Wielu ludzi błędnie rozumie jego założenia, inni nawet nie próbują poszukać pozytywnych jego aspektów. Historia, tradycja, różnego rodzaju afery oraz oszustwa, w których wspomina się o lobbingu wytwarzają aurę niechęci oraz sprzeciwu. Niniejsza praca dotyczy właśnie tego zagadkowego tematu jakim jest lobbing. Głównym jej zadaniem jest przedstawienie i przybliżenie tego terminu. Istotne stało się również ukazanie różnic oraz podobieństw pomiędzy zawodowym lobbingiem, a nielegalnymi wpływami niektórych organizacji.

Lobbying is a concept not only difficult to define, but also to understand. Many people mistakenly understand its foundation, others try to find positive aspects. History, tradition, various scandals and scams in which the mention of lobbying generate an aura of hostility and opposition. This paper is concerned with precisely this mysterious topic that is lobbying. Its main task is to present and approximation of the term. Also became important to show the differences and similarities between the professional lobbying and influence of some illegal organization.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Lobbing, instytucje Unii Europejskiej, grupy interesu; Lobbing, European Union’s Institutions, interests groups
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]