POCZĄTKI JU-JITSU WE FRANCJI
– przyczynek do porównania systemów japońskiego oraz francuskiego w oparciu o piśmiennictwo przełomu XIX i XX w.

Marcin Walendowicz, Wiesław Kisiel

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Początki Ju-jitsu we Francji to przełom 1904/1905 roku, gdzie doszło do zderzenia się dwóch systemów walki wręcz: japońskiego ju-jitsu i francuskiego boksu. Idea Ju-jitsu swoje wejście do Europy rozpoczęła od pierwszego, historycznego pokazu walki w londyńskim oddziale Banku Tokijskiego Takashima Shigahi 29 kwietnia 1892 roku. Z czasem wędrując po Europie doszła do Francji i starła się z silnym, rodzimym systemem boksu francuskiego mającym swoje bogate tradycje sięgające historycznej przeszłości XVII wieku.
Uwidocznione to zostało naocznie w prasie, w drugiej połowie XIX wieku dzięki pomysłowości Josepha Charlemonta „ojca” francuskiej metody walki wręcz, sprytnie łączącego kilka systemów europejskich w jeden spójny system walki wręcz na bazie: boksu angielskiego, savate i zapasów.
Wnikliwa analiza pozycji źródłowych, XIX-wiecznych materiałów J. Charlemonta, ojca La Boxe Francaise, Traite Theorikue et Pratiqe z 1877 roku oraz zapisków syna Ch. Charlemonta w Le Jiu-Jitsu en Europe au XVII siècle, w La Vie au Grand Air z 1905 roku daje przyczynek do choćby wstępnego i ogólnego porównania systemów- japońskiego ju-jitsu z systemem boksu francuskiego, dających możliwość dalszego, pogłębionego studium historyczno-filozoficznego w tym tak bogatym zakresie tematycznym.

The origins of Ju-jitsu is a breakthrough in France 1904/1905 year where there was a collision between two systems of combat: Japanese ju-jitsu and French boxing. The idea of Ju-Jitsu its entry into Europe began with the first historic show of fight in the London branch of the Bank of Tokyo, Takashima Shigahi 29 April 1892 year. With time wandering around Europe come to France and clashed with the strong native French boxing system having its rich historical past tradition dating seventeenth century.
This is shown visually in print, in the second half of the nineteenth century, thanks to the ingenuity of Joseph Charlemont “father” of the French method of combat, cleverly combining several European systems into one coherent system based combat: English boxing, savate and stocks
A careful analysis of its source, the nineteenth-century materials J. Charlemont, La Boxe Francaise father, Traite Theorikue et Pratiqe from 1877 and records the son of Ch. Charlemont Le Jiu-Jitsu en Europe au XVII siècle, La Vie au Grand Air in 1905 even gives a contribution to the overall comparison of pre-and systems-Japanese ju-jitsu, boxing French system, giving the possibility of a further, in-depth study of the historical and philosophical that such a rich range of issues. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Jiu-jitsu, french box, defense systems, martial arts, physical culture; boks francuski, systemy obronne, sztuki walki, kultura fizyczna
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]