PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINIE NA PRZYKŁADZIE GMINY ANDRYCHÓW

MATEUSZ SKOWRON

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Administracja publiczna jest to wykonywanie zadań, które przypisuje się państwu i jego organom, aby zaspokajały zbiorowe i indywidualne potrzeby członków danej społeczności. Administracja publiczna stanowi strukturę organizacyjną powołaną do zadań o charakterze publicznym, zbiorowym i indywidualnym, reglamentacyjnym i świadczącym. Administracja publiczna jest to taka struktura, która łączy różne rodzaje instytucji zajmujących się sprawami publicznymi. Dotyczy to administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Jednostki administracji publicznej działają na szczeblu centralnym oraz na szczeblu lokalnym. Odpowiedzialne są za realizację tych wszystkich zadań, które dotyczą różnych dziedzin życia. Jednym z zadań administracji publicznej jest planowanie energetyczne w gminie. Planowanie energetyczne na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz instytucji Państwa daje możliwości przewidywania zapotrzebowania na energię i tworzenie planów energetycznych. Przy tworzeniu planów energetycznych zachodzi konieczność oceny potencjału energetycznego i możliwości ich wykorzystania. Zapotrzebowanie na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe spełnia wymagania określone Ustawą „Prawo energetyczne”.

Public administration is implementing the tasks that are assigned to the country and its authorities to meet the needs of groups and individual members of the community. Public administration is the organizational structure which is created to handle the tasks appointed to a public collective and individual, regulations and providers. Public administration is the one structure that combines different types of institutions involved in public affairs. It concerns the government, state and local government. Public administration works at the central and local level. They are responsible for the implementation of all tasks that relate to various aspects of life. One of the tasks of the public administration is energy planning in the community. Energy planning at various levels of local government and the government provides opportunities for predicting energy demand and it helps to prepare energy plans. During the creating energy plans it is necessary to estimate the potential energy and the possibility of its use. The request for heat, electricity and fuel gas meets the requirements of the Act “Energy Law”. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Andrychów, energy planning, public administration; planowanie energetyczne, administracja publiczna
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]