Redakcja półrocznika „Security, Economy and Law” przyjmuje artykuły o długości przynajmniej 10 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 pkt, Times New Roman lub odpowiedni font z cyrylicą, interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm). Praca musi być napisana w języku polskim, angielskim lub w jednym z języków kongresowych. Artykuły należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie obsługiwanym przez Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf) na adres: science2@apeiron.edu.pl, ewentualnie science3@apeiron.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Redakcja „Security, Economy and Law”

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

Krupnicza 3

31-123 Kraków

Polska

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i edycji prac.

Przesyłając artykuł do publikacji, Autor akceptuje politykę czasopisma.

Każdy maszynopis powinien zawierać:

1) tytuł (treściwy, jednoznaczny i zrozumiały, dobrze odzwierciedlający treść artykułu),

2) dane autorów: imiona, nazwiska, afiliacje oraz adres korespondencyjny – pocztowy i mailowy (zostaną one umieszczone na pierwszej stronie artykułu opublikowanego w otwartym dostępie, prosimy zatem, by były to dane, które zgadzają się Państwo udostępnić w takiej formie – rekomendujemy podanie adresu swojej placówki naukowej oraz służbowego e-maila),

3) abstrakt w języku angielskim, liczący od 100 do 200 słów, wskazujący najważniejsze problemy podejmowane w artykule i oddający jego strukturę. Abstrakt powinien być ustrukturyzowany i zawierać następujące sekcje:

  • cel – jasne przedstawienie hipotezy zaprezentowanej w artykule,
  • projekt i metody – narzędzia i metody zastosowane w badaniach,
  • wyniki – rezultaty badań,
  • wnioski – wiążące się z hipotezą, a także możliwe kierunki przyszłych badań,

4) słowa kluczowe w języku angielskim (3–5 haseł),

5) tekst główny podzielony na sekcje opatrzone śródtytułami ułatwiającymi zrozumienie treści,

6) w razie potrzeby – podziękowania,

7) krótkie noty biograficzne Autorów,

8) przypisy i pozycje bibliograficzne w systemie oksfordzkim:

Na końcu artykułu należy podać pełną listę źródeł. Pozycje powinny być uporządkowane alfabetycznie. Należy uwzględniać jedynie dzieła cytowane lub wymienione w artykule. W przypadku pozycji w alfabetach niełacińskich (np. cyrylica) należy dokonać ich transkrypcji na alfabet łaciński. W przypadku cytowania pojedynczych artykułów należy podać zakres stron lub numer artykułu. W przypadku publikacji elektronicznych, proszę podać ich numer DOI jeśli to możliwe. Pozycje należy przygotowywać według poniższych wzorów w systemie oksfordzkim:

     

– książki (1–3 and 3+ authors):

Przypisy: Inicjał imienia autora i jego pełne nazwisko, tytuł książki: podtytuł, miasto, wydawca, rok, p. numer strony.

Przykłady:

R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa, Bellona, 1995, p. 60.

J. Gierszewski, K. Drabik, A. Pieczywok, Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych, Warszawa, Difin, 2020, pp. 20–23.

Bibliografia: Nazwisko, inicjał imienia autora, tytuł książki: podtytuł, miasto, wydawca, rok.

Przykłady:

Rosa, R., Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa, Bellona, 1995.

Gierszewski, J., Drabik, K., Pieczywok, A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych, Warszawa, Difin, 2020.

UWAGA: jeśli publikacja ma więcej niż jednego autora, należy użyć wyłącznie inicjału i nazwiska pierwszego z nich i dodać et al. (et alia – “i inni”).

Przykład: 1 J. Doe et al., Tytuł Książki, Miasto, Wydawca, rok, p. numer strony.

Doe, J. et al., Tytuł Książki, Miasto, Wydawca, rok.

– książki (redaktorzy):

Cytaty: Inicjał imienia autora i jego pełne nazwisko, ‘tytuł rozdziału’, in inicjał imienia redaktora i jego pełne nazwisko (ed. lub eds. jeśli jest więcej niż jeden), tytuł książki: podtytuł, miasto, wydawca, rok, p. numer strony.

Przykład:

J. Herington, ‘Philosophy: The concepts of security, fear, liberty, and the state’, in: P. Bourbeau (ed.), Security: Dialogue across Disciplines, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 30.

Bibliografia: Nazwisko, inicjał imienia autora, ‘Tytuł rozdziału’, in inicjał imienia autora i jego pełne nazwisko (ed. lub eds. jeśli jest więcej niż jeden), tytuł książki: podtytuł, miasto, wydawca, rok, pp. pełny zakres stron rozdziału.

Przykład:

Herington, J., ‘Philosophy: The concepts of security, fear, liberty, and the state’, in: P. Bourbeau (ed.), Security: Dialogue across Disciplines, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 22–44.

Nie należy używać łacińskich skrótów op. cit. or ibid. w przypisach. Zamiast tego, należy użyć następującego formatu: nazwisko autora, ‘skrócony tytuł’, p. numer strony (e.g. Herington, ‘Philosophy’, p. 42).

Zalecamy natomiast do stosowania vide dla źródeł przywoływanych np. jako kontekst:

1 Vide R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995, p. 60.

– czasopisma

Przypisy: Inicjał imienia autora i jego pełne nazwisko, ‘tytuł artykułu: podtytuł’, tytuł czasopisma, vol. numer tomu, no. numer zeszytu, rok, p. numer strony.

Przykład:

L. Dupré, ‘The Common Good and the Open Society’, The Review of Politics, vol. 55, no. 4, 2009, p. 690.

Bibliografia: Nazwisko, inicjał imienia autora, ‘tytuł artykułu: podtytuł’, tytuł czasopisma, vol. numer tomu, no. numer zeszytu, rok, pełny zakres stron artykułu.

Przykład:

Dupré, L., ‘The Common Good and the Open Society’, The Review of Politics, vol. 55, no. 4, 2009, pp. 687–712.

UWAGA: jeśli jest 2, 3 lub więcej autorów, należy przestrzegać formatu przedstawionego w sekcji książki. Jeśli artykuł jest opublikowany online, należy dodać numer DOI do przypisu i pozycji bibliograficznej.

 

– źródła online

Footnotes: Inicjał imienia autora i jego nazwisko lub nazwa firmy, ‘tytuł dokumentu’, nazwa strony, data lub rok, adres url, (accessed data dostępu).

Przykład:

1 Interagency Security Committee, ‘Integrating Law Enforcement, Fire, and Emergency Medical Services during Active Shooter/Hybrid Targeted Violence Incidents’, Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, August 2015, https://www.hsdl.org/?view&did=787202, (accessed 14 April 2020).

Bibliografia: Nazwisko, inicjał imienia autora lub nazwa firmy, ‘tytuł dokumentu’, nazwa strony, data lub rok, adres url, (accessed data dostępu).

Przykład:

  1. Interagency Security Committee, ‘Integrating Law Enforcement, Fire, and Emergency Medical Services during Active Shooter/Hybrid Targeted Violence Incidents’, Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, August 2015, https://www.hsdl.org/?view&did=787202, (accessed 14 April 2020).

Cytowane fragmenty należy umieszczać w cudzysłowie drukarskim: „ ”, cytaty wewnątrz cytatów – w cudzysłowie „niemieckim” » «.

Elementy graficzne

Zdjęcia, wykresy i ilustracje powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.

Opłaty

Opłata za publikację jest zawieszona, jednak jeżeli autor po otrzymaniu recenzji postanowi wycofać artykuł z publikacji, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 40 zł (10 €).

Pozostałe kwestie

W przypadku jakichkolwiek innych pytań odnośnie do stylu czy formatowania artykułu, który chcą Państwo nadesłać do półrocznika „Security, Economy and Law”, serdecznie zapraszamy do kontaktu z redakcją pod adresem science2@apeiron.edu.pl.