Artykuły nadesłane do redakcji czasopisma „Security, Economy and Law” (więcej informacji o tym, jak dokonać zgłoszenia, tu: Instrukcje dla autorów) podlegają następującemu procesowi oceny:

 

Krok 1: Ocena redaktorska

Zespół redakcyjny sprawdza, czy maszynopis spełnia wymogi formalne oraz dokonuje wstępnej oceny adekwatności podjętego w nim tematu w odniesieniu do zakresu tematycznego czasopisma.

 

Krok 2: Recenzja naukowa double-blind

Po akceptacji artykułu w fazie redakcyjnej redakcja usuwa z manuskryptu dane autora – dla zachowania standardów anonimowości – i wysyła go do dwóch członków rady recenzentów – specjalistów z dziedzin, do których należy podjęta w pracy problematyka – w celu dokonania równolegle recenzji naukowej poprzez wypełnienie formularza recenzenckiego. Recenzenci nie mogą być związani z instytucją, do której afiliowany jest autor. Stosowany jest system double-blind review: autor i recenzenci nie znają się nawzajem, a lista recenzentów poszczególnych artykułów nie jest publikowana.

 

Krok 3: Akceptacja, odrzucenie lub konsultacja

Po przesłaniu formularzy przez recenzentów dokonywana jest decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu: dwie recenzje pozytywne oznaczają przyjęcie, dwie negatywne – odrzucenie. Kiedy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, manuskrypt przesyłany jest do trzeciego recenzenta. W szczególnie trudnych przypadkach, np. gdy recenzje są ze sobą w znacznej sprzeczności, o konsultację proszony jest kompetentny przedstawiciel Rady Naukowej.

 

Krok 4: Finalne prace redakcyjne

Artykuły zaakceptowane na etapie recenzji są następnie opracowywane przez zespół redakcyjny działający w porozumieniu z autorami, w celu zapewnienia finalnej wersji tekstów odpowiedniej jakości. W przypadku, gdy terminologia czy sposób sformułowania pracy są na tyle specjalistyczne, że kompetencje członków redakcji okazują się niewystarczające do ich opracowania, redakcja prosi o współpracę członka zespołu redaktorów tematycznych – specjalistę w dziedzinie, do której należy artykuł.