Czasopismo „Security, Economy and Law” wzoruje się na najlepszych praktykach w zakresie etyki, polityki dotyczącej błędów oraz wycofań. Zapobieganie nadużyciom wydawniczym jest jednym z kluczowych obowiązków Redakcji. Jakiekolwiek nieetyczne zachowania są nie do przyjęcia. W szczególności czasopismo nie toleruje plagiatu w żadnej formie. Przesyłając artykuły do czasopisma ​​„Security, Economy and Law”, autorzy muszą być w stanie zagwarantować, że ich treść jest oryginalna oraz że dany artykuł nie został wcześniej opublikowany w innym miejscu w jakimkolwiek języku w całości lub fragmentach, oraz że nie podlega on aktualnie procesowi recenzji w innym miejscu.

Przedstawione poniżej:

  • Obowiązki recenzenta
  • Obowiązki wydawcy
  • Obowiązki autora

sformułowano na podstawie kodeksu postępowania dla redaktorów czasopism COPE (The Code of Conduct for Journal Editors). Oprócz przestrzegania poniższych zasad obowiązkiem redaktorów, autorów i recenzentów jest też stosowanie się do ewentualnych wskazówek etycznych ze strony redakcji „Security, Economy and Law”.

Wszystkie strony zaangażowane w publikację – autorzy, redaktorzy, recenzenci i wydawcy – muszą być zgodne co do standardów postępowania etycznego.